TANCAT PER VACANCES

DEL 8 AL 29 D'AGOST

Per avaries i urgències trucar al 900 555 522

PAGAMENTS: al BBVA dins de termini i a través del codi de barres de la facturaPresentació

Serveis Municipals, S.L.U. és una empresa mercantil amb capital social cent per cent municipal. Per ser una empresa municipal, el màxim òrgan de govern és la Junta General que està formada pel Ple de l’Ajuntament de Navàs i, per tant , presidida per l’alcalde o alcaldessa de Navàs. L’òrgan responsable de realitzar la gestió és el Consell d’Administració que està format per 5 representants que combina una representació política i una de representació ciutadana format per persones amb formació i experiència contrastada. El Consell d’Administració pot delegar l’encàrrec de la gestió del dia a dia a la Gerència.

L’empresa és una instrument a disposició de les necessitats de l’Ajuntament per a poder realitzar una gestió més efectiva de les responsabilitats que se li assignin ja que el seu funcionament segueix les normes legals de les societats mercantils.

Des dels seus inicis Serveis Municipals de Navàs, S.L.U. té per objecte principal la gestió de la captació, subministrament i la distribució de l’aigua potable a tot el casc urbà de Navàs i a tots els nuclis rurals i masies del municipi. Aquest gestió la realitza amb l’objectiu de garantir un servei de qualitat per als seus abonats reinvertint els recursos econòmics que genera en la millora i modernització de les seves instal·lacions. Dins de la gestió del servei d’aigua potable també vetlla pel desenvolupament sostenible del territori amb l’organització i promoció d’accions de formació i de conscienciació en relació amb el cicle integral de l’aigua i el seu ús racional.

Des de l'any 2014 també s'encarrega de la gestió del complex esportiu l'Eix, ampliant així l'objecte de l'empresa incorporant-hi els aspectes de gestió d'instal·lacions esportives i lúdiques.

Serveis Municipals de Navàs, S.L.U. està al servei de l’Ajuntament en tot allò que pot ajudar o facilitar les actuacions que el Ple de la Corporació Municipal decideixi de cara al desenvolupament del territori i altres temes relacionats amb el seu entorn.

Una mica d'Història

Els orígens de l’empresa Serveis Municipals, S.L.U. està molt lligada a la història de l’empresa Filatures Forcada, S.A. que es va instal·lar a l’indret conegut com a baix a Castellet al costat del riu Llobregat. La primera nau de la fàbrica de Filatures Forcada, S.A. es va construir a l’any 1.897. Des dels seus inicis, l’empresa tèxtil va gestionar un sistema d’abastament d’aigua potable per consum propi i per la casa del director i d’uns habitatges que es van construir al costat de la fàbrica.

L’empresa Filatures Forcada va construir dos pous al costat del riu, un es troba situat a l’exterior de la fàbrica i l’altre a l’interior de la mateixa. Aquests dos pous encara estan en servei per captar aigua pel sistema d’abastament del municipi de Navàs i gestionats per Serveis Municipals, SLU., Al llarg de molts anys, l’aigua potable que utilitzava la gent de Navàs era gestionada per l’empresa privada Filatures Forcada fins que amb l’arribada de la crisi del tèxtil dels anys 1970, l’esmentada empresa va tenir dificultats per a seguir gestionant el servei d’aigües i l’Ajuntament de Navàs va procedir a la seva municipalització.

En el procés de municipalització del servei d’aigües es va veure com a millor opció la creació d’una empresa pública que es fes càrrec del servei i així va néixer Serveis Municipals de Navàs el 30 de maig de 1.989. En aquesta època era alcalde el Sr. Jaume Pons Serrat i el regidor responsable, i primer president de Serveis Municipals de Navàs, va ser el Sr. Pere Font Viñas.

Els primers anys de Serveis Municipals es van dedicar especialment a millorar i potenciar les instal·lacions del sistema de subministrament d’aigua potable. Es va augmentar la capacitat de captació d’aigua mitjançant la construcció i equipament de dos nous pous al costat del riu Llobregat, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua. Es va procedir a la construcció d’un nou dipòsit de 2 milions de litres a l’emplaçament actual i es va explotar conjuntament amb l’antic dipòsit soterrat de cinc-cents mil litres que era propietat de Filatures Forcada, S.A., També es va procedir a la construcció i posada en marxa de l’estació de tractament i bombeig amb una capacitat de 2.000 m3/dia que recollia l’aigua dels dos nous pous i la bombava fins al nou dipòsit a un desnivell de 147 metres.

Consell d'Administració

Presidència:


Josep Casafont Cendra

Regidor de l'Ajuntament de Navàs


Vocals:


Jaume Casals i Ció

Representant de l’Ajuntament


Joan Fontquerni i Rosell

Designat per la Junta General


Josep Maria Casas i Sabata

Designat per la Junta General


Josep Maria Castellà i Llobet

Designat per la Junta General


Secretari del Consell:


Secretari de l’Ajuntament


La composició del Consell d’Administració està regulada pels articles 17 i següents dels Estatuts de Serveis Municipals de Navàs, S.L.U. publicats en el BOP el 29 de juny de 2006

Introducció
Objectius
La missió de l’empresa Serveis Municipals de Navàs, SLU. queda reflectida en els seus objectius:
Dades generals del subministrament d'aigua
Característiques de l'aigua de Navàs

Podeu consultar la informació detallada de les característiques de l'aigua, paràmetres microbiològics, químics i indicadors, a:

Aigües de Manresa - Municipi de Navàs

Característiques de l'aigua de Navàs
Paràmetres químics
Navàs Palà de Torruella
Paràmetres Unitats Mitjana Mitjana
Antimoni µg/L <1 <1
Arsènic µg/L <0.5 <1.4
Bencè µg/L <0.5 <0.5
Benzo(alfa)pirè µg/L <0.01 <0.01
Bor mg/L 0.1 <0.06
Bromat µg/L
Cadmi µg/L <1 <1
Cianur µg/L <2 <2
Coure mg/L 0.04 0.02
Crom µg/L 1.6 1.5
1-2 Dicloretà µg/L <0.95 <0.78
Fluorur mg/L 0.2 0.1
HPAs µg/L <0.01 <0.01
Mercuri µg/L <1 <1
Microcistina µg/L
Níquel µg/L <4 <4
Nitrat mg/L 9 11
Nitrits mg/L <0.015 <0.015
Total plaguicides µg/L <0.065 <0.22
Plaguicida individual µg/L
Plom µg/L <20 <20
Seleni µg/L 3 3
Suma Trihalometans µg/L 34 41
Tricloretilè+Tetracloretè µg/L 0.21 0
Acrilamida µg/L
Epiclorhidrina µg/L
Clorur de vinil µg/L
Característiques de l'aigua de Navàs
Paràmetres químics
Navàs Palà de Torruella
Paràmetres Unitats Mitjana Mitjana
Bacteris coliforms ufc/100mL 0 0
Colònies a 22º ufc/100mL 8 0
Alumini µg/L 27 45
Amoni mg/l <0.075 <0.075
Carboni orgànic total mg/l
Clor combinat resid. mg/l 0.6 0.6
Clor lliure resid. mg/l 0.5 0.6
Clorur mg/l 51 92
Color mg/l Pt-Co 5 <5
Conductivitat a 20º µs/cm 759 990
Ferro µg/l 15 <200
Manganés µg/l <25 <25
Olor
Oxidabilitat mgO2/L 1.2 0.9
pH 7.9 7.8
Gust
Sodi mg/l 34 59
Sulfat mg/l 205 129
Terbolesa NTU 0.5 0.2
Altres actuacions
Oficines i horaris

El nostre domicili social és:


Plaça de l'Ajuntament, 8 – 1r.

08670-NAVÀS

Tel. 938390022

NIF: B-58865817
L'oficina d'atenció al públic està situada a:


Plaça de l'Ajuntament, 6 Planta baixa (al costat de l'Ajuntament)

08670-NAVÀS

Tel. 938204499

Fax. 938204499
L'horari d'atenció al públic és:


De dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 hores (presencialment i telefònicament )


Divendres, només atenció telefònica i al correu electrònic (serveismunicipals@navas.cat)


Avaries i urgències

Per qualsevol incidència o avaria cal trucar al telèfon:

938204499

(Dins l'horari d'oficina)

Fora de l'horari d'oficina, i també en festius, sempre i quan sigui una avaria important,

pot trucar al telèfon:

900555522

Tramitacions
Lectura on-line

Ompli les dades del següent formulari per realitzar la lectura on-line. Un cop enviades les dades rebrà una resposta.


Número de contracte:
(5 números)

Titular del contracte:


Adreça de subministrament:


Lectura Actual:


Data de la Lectura:


Telèfon:


Correu electrònic:

Tots els camps són obligatoris
Reglament de servei

En el document adjunt podeu trobar el butlletí oficial de la provincia de Barcelona referent al reglament del servei de subministrament d'aigua potable.

Ordenances

En el document adjunt trobareu l'ordenança fiscal 15 de la taxa pel subministrament d'aigua potable de proveïment públic.

Tarifes
Descripció factura
Enquesta
Normativa
Licitacions
Adjudicacions
Contacte

Ompli totes les dades del següent formulari per realitzar la seva consulta. Properament rebrà una resposta.


Nom i Cognoms:


NIF:


Correu electrònic:


Telèfon:


Número de contracte:
(5 números)

Adreça de subministrament:


Escrigui la seva consulta:

Serveis Municipals de Navàs, S.L.U

Plaça de l'Ajuntament 6, 08670 Navàs

Telèfon i Fax: 93 820 44 99